สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน ได้วางแผนการดำเนินงานตามภารกิจทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และมีการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน สำหรับใช้ในการดำเนินโครงการ โดยมีการดำเนินกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้

  • กิจกรรมทางศาสนาที่จัดโดยมหาวิทยาลัย สำนักวิชาจัดบุคลากรเข้าร่วม ได้แก่ กิจกรรมทอดกฐิน กิจกรรมบุญสารทเดือนสิบ กิจกรรมให้ทานไฟ กิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุในวันมาฆะบูชา
  • กิจกรรมตามประเพณีไทยที่จัดโดยมหาวิทยาลัย สำนักวิชาจัดบุคลากรเข้าร่วม ได้แก่ กิจกรรมลอยกระทง และประกวดนางนพมาศ ซึ่งสำนักวิชาส่งทั้งบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมประกวด
  • กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในรายวิชา MGT60-301 พันธกิจเพื่อสังคม ซึ่งเป็นการจัดโครงการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรีที่มีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการสร้างรายได้ในรูปของตลาดชุมชน

           จากการทบทวนพบว่าภารกิจหลักในด้านนี้ จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารทั้งในส่วนของการสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการทางศาสนาและประเพณี สำหรับโครงการบูรณาการกับการเรียนการสอน ผู้เข้าร่วมโครงการพบว่ามีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งต่อชุมชน และเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ของชุมชนได้อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ทำให้ไม่ได้มีการปรับปรุงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในปีการศึกษานี้

           ดังนั้น สำนักวิชาจึงได้ปรับปรุงแผนการดำเนินงาน โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมการบูรการกับการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น ทำการจัดสรรงบประมาณและกำหนดตัวชี้วัดให้แต่ละหลักสูตรในการดำเนินงานด้านนี้ และยังวางแผนให้มีกิจกรรมทางศาสนาสำหรับศาสนาอื่นเพิ่มเติมด้วย

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปี พ.ศ.2566

Read More »

เมื่อวันพุธ ที่ 1 มีนาคม 2566 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส คณบดีสำนักวิชาการบัญชีเเละการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

Read More »