สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance,เด็กการบัญชีและการเงิน,การบัญชีและการเงินวลัยลักษณ์ , การบัญชีและการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,สถานวิจัยสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน, สถานวิจัยสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance ,แหล่งปัญญาด้านการบัญชีและการเงิน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance ,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ, สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance ,หลักสูตรเศรษศาสตร์,เศรษฐศาสตร์,เศรษฐศาสตร์ วลัยลักษณ์,ECON,ECONWU,Bachelor of Economics Program สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance, หลักสูตรบัญชี,บัญชี,เรียนบัญชี,บัญชีวลัยลักษณ์,AccountingWU,Bachelor of Accountancy Program สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance, หลักสูตรการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล,การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล,BusFinWalailakUniversity,Bus&Fin,Bus&Fin in Digital Era, Bachelor of Business Administration Program in Finance

 

                         The Business Administration Program in Business Management and Finance in the Digital, School of Accountancy and Finance, Walailak University included the professors, staff, and students participated the project “Community Engagement for Sustainable Development with villagers on October 29, 2022 at Tasorm Subdistrict Administrative Organization, Hua Sai, Nakhon Si Thammarat.
                         Dr. Wasin Praditsilp, Dr. Pornpen Thippayana, Aj. Nalinee Thinnam, staff and students shared and applied the knowledge for develop in their business, such as pricing, cost, and financial to evolve the product of community In the future.

The Business Administration Program in Business Management and Finance in the Digital, School of Accountancy and Finance, Walailak University included the professors, staff, and students participated the project “Community Engagement for Sustainable Development with villagers on October 29, 2022 at Tasorm Subdistrict Administrative Organization, Hua Sai, Nakhon Si Thammarat.                          Dr. Wasin Praditsilp, Dr. Pornpen Thippayana, Aj. Nalinee Thinnam, staff and students shared and applied the knowledge for develop in their business, such as pricing, cost, and financial to evolve the product of community In the future.

The Business Administration Program in Business Management and Finance in the Digital, School of Accountancy and Finance, Walailak University included the professors, staff, and students participated the project “Community Engagement for Sustainable Development with villagers on October 29, 2022 at Tasorm Subdistrict Administrative Organization, Hua Sai, Nakhon Si Thammarat.                          Dr. Wasin Praditsilp, Dr. Pornpen Thippayana, Aj. Nalinee Thinnam, staff and students shared and applied the knowledge for develop in their business, such as pricing, cost, and financial to evolve the product of community In the future.

The Business Administration Program in Business Management and Finance in the Digital, School of Accountancy and Finance, Walailak University included the professors, staff, and students participated the project “Community Engagement for Sustainable Development with villagers on October 29, 2022 at Tasorm Subdistrict Administrative Organization, Hua Sai, Nakhon Si Thammarat.                          Dr. Wasin Praditsilp, Dr. Pornpen Thippayana, Aj. Nalinee Thinnam, staff and students shared and applied the knowledge for develop in their business, such as pricing, cost, and financial to evolve the product of community In the future.

The Business Administration Program in Business Management and Finance in the Digital, School of Accountancy and Finance, Walailak University included the professors, staff, and students participated the project “Community Engagement for Sustainable Development with villagers on October 29, 2022 at Tasorm Subdistrict Administrative Organization, Hua Sai, Nakhon Si Thammarat.                          Dr. Wasin Praditsilp, Dr. Pornpen Thippayana, Aj. Nalinee Thinnam, staff and students shared and applied the knowledge for develop in their business, such as pricing, cost, and financial to evolve the product of community In the future.

Facebook Comments