สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance,เด็กการบัญชีและการเงิน,การบัญชีและการเงินวลัยลักษณ์ , การบัญชีและการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,สถานวิจัยสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน, สถานวิจัยสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance ,แหล่งปัญญาด้านการบัญชีและการเงิน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance ,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ, สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance ,หลักสูตรเศรษศาสตร์,เศรษฐศาสตร์,เศรษฐศาสตร์ วลัยลักษณ์,ECON,ECONWU,Bachelor of Economics Program สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance, หลักสูตรบัญชี,บัญชี,เรียนบัญชี,บัญชีวลัยลักษณ์,AccountingWU,Bachelor of Accountancy Program สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance, หลักสูตรการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล,การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล,BusFinWalailakUniversity,Bus&Fin,Bus&Fin in Digital Era, Bachelor of Business Administration Program in Finance

                School of Accountancy and Finance has operational plan for arts and culture preserving. Amount of budgets were allocated from the School’s Fund for project implementation. Number of  activities were taking place on promoting arts, culture and local wisdom as follows

                1) Religious activities organized by the university were participated by faculties and staff from School of Accountancy and Finance, including the Kathin ceremony, Boonsart Ten Month, Fire activity, Cloth parade activity on Makha worship day

                2) Thai traditional activities organized by the university were participated by faculties and staff from School of Accountancy and Finance, including Loi Krathong, Miss Noppamas contest, in which the school sends both personnel and students to participate in the contest.

                3) Activities to integrate teaching and learning with the preservation of arts and culture in the MGT60-301 courses, social commitment. This is a joint project with the Thai Buri Subdistrict Administrative Organization that aims to promote local wisdom for generating income in the form of the community market.

                From the review process, the School has found that the main tasks in this area There is a need for support from management both in terms of supporting personnel to participate in religious and traditional programs. For projects integrated with teaching and learning Project participants found it very useful to the community. And as a channel for generating income for the community as well However, due to the COVID-19 situation, there has been no improvement in relevant operations this academic year.

                Therefore, the school has revised its operational plans. By giving more importance to camphor activities and teaching and learning Make budget allocation and assign indicators to each course in this field of work. It is also planning additional religious activities for other religions.

Facebook Comments