ความเป็นมา

                     สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามที่สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 โดยแยกหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ จากสำนักวิชาการจัดการ โดยมีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตทางด้านการบัญชี การเงิน และเศรษฐศาสตร์

             สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2565 ในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล) และ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต รวมจำนวน 200 คน รับโอนนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวอีกจำนวน 349 คน และรับโอนนักศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาจำนวน 57 คน จากสำนักวิชาการจัดการ
 
            ปัจจุบันสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน เปิดสอนระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านวิชาการและการปฏิบัติอย่างแท้จริงบนแนวคิดการจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาเต็มรูปแบบ (Cooperative Education) เพื่อให้บัณฑิตเก่งวิชาการ เชี่ยวชาญการปฏิบัติ อันเป็นปณิธานของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ วิสัยทัศน์ และคุณธรรมแล้ว สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน ยังมุ่งตอบสนองความต้องการของสังคม โดยการมุ่งเน้นพัฒนางานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในระดับสากล บริการวิชาการให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และดำเนินให้เกิดการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอีกด้วย