สารจากคณบดี สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน

สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance,เด็กการบัญชีและการเงิน,การบัญชีและการเงินวลัยลักษณ์ , การบัญชีและการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,สถานวิจัยสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน, สถานวิจัยสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance ,แหล่งปัญญาด้านการบัญชีและการเงิน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance ,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ, สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance ,หลักสูตรเศรษศาสตร์,เศรษฐศาสตร์,เศรษฐศาสตร์ วลัยลักษณ์,ECON,ECONWU,Bachelor of Economics Program สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance, หลักสูตรบัญชี,บัญชี,เรียนบัญชี,บัญชีวลัยลักษณ์,AccountingWU,Bachelor of Accountancy Program สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance, หลักสูตรการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล,การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล,BusFinWalailakUniversity,Bus&Fin,Bus&Fin in Digital Era, Bachelor of Business Administration Program in Finance

          ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้อนุมัติการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ และการรวมหน่วยงานเก่าเพื่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลง และความก้าวหน้า ในการบริหารองค์กรและหน่วยงาน เพื่อให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ก้าวสู่อันดับโลก ตามนโยบายที่ท่านอธิการบดีได้นำเสนอ

          ในโอกาสนี้ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเป็นสำนักวิชาใหม่ ซึ่งแยกสาขาวิชาการบัญชี การบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ มาจากสำนักวิชาการจัดการเดิม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น สาขาวิชาการบัญชีและบริหารธุรกิจ รวมทั้งสาขาเศรษฐศาสตร์ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2541 ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เปิดให้มีการเรียนการสอนเป็นปีแรก หลังจากที่ได้มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ 2535 เป็นต้นมา

           ในปี 2565 นักศึกษาของ 2 สาขา 3 หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน และเศรษฐศาสตร์ มีจำนวนนักศึกษา 461 คน และในปีการศึกษา 2565 ที่จะเปิดเรียนในวันที่ 11 มิถุนายน 2565 ได้มีนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียน  และยืนยันสิทธิ์แล้ว เป็นจำนวน 201 คน ซึ่งจะเป็นนักศึกษารุ่นแรกของสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน ที่พึ่งแยกมาจัดตั้งเป็นสำนักวิชาใหม่

          นอกจากนี้ จำนวนคณาจารย์ทั้ง 2 สาขา 3 หลักสูตร คือ สาขาวิชาการบัญชี การเงินยุคดิจิทัล เศรษฐศาสตร์ มีคณาจารย์ จำนวนทั้งสิ้น 25 คน เป็นวุฒิปริญญาเอก 12 คน ปริญญาโท 13 คน หรือคิดเป็นอาจารย์ที่มีวุฒืการศึกษาปริญญาเอก 48% และอีก 52% เป็นปริญญาโท จากจำนวนอาจารย์ทั้ง 25 คน และมีตำแหน่งทางวิชาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 36 ของจำนวนอาจารย์ทั้งหมด 25 คน ที่มีประสบการณ์ทั้งคุณวุฒิ วัยวุฒิ ทั้งทางด้านการเรียนการสอน และการวิจัย ทั้ง 3 หลักสูตร โดยเฉพาะการเรียนการสอนที่คณาจารย์ทุกท่าน ได้ผ่านการฝึกอบรม และได้รับการรับรองจาก UKPSF (The UK Professional Standards Framework)  ทั้ง 25 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่ต้องการจะพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่จะติดอันดับโลกตามวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล

          ในโอกาสนี้ ขอต้อนรับนักศึกษาทั้งรุ่นแรกของสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน และนักศึกษาในทั้ง 3 หลักสูตร ที่โอนย้ายมาจากสำนักวิชาการจัดการเดิม มายังสำนักวิชาใหม่ คือสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน และขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ทุกคน รวมทั้งนักศึกษาที่โอนย้ายมาสำนักวิชาใหม่นี้ โดยคณาจารย์ทุกท่านจะดูแลลูกหลานของท่าน ให้เหมือนกับลูกหลานของเรา ตามปณิธาน ของท่านอธิการบดี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่จะผลิตบัณฑิต ให้เป็นทั้ง “คนดีและคนเก่ง” เพื่อให้ “เก่งทางวิชาการ เชี่ยวชาญการปฏิบัติ” ตามเจตนารมย์และความต้องการของผู้ที่จะใช้บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมที่จะเข้าสู่สังคมในการที่จะพัฒนาประเทศ ควบคู่กันไปกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน

ขอขอบคุณ
รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส
คณบดีสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน