วิสัยทัศน์ 

เป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นการผลิตบัณฑิตพร้อมใช้งานในการเป็นนักวิเคราะห์ นักปฎิบัติให้กับ ธุรกิจเอกชนและองค์กรภาครัฐ

พันธกิจ

1. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ โดยความร่วมมือกับชุมชน ผู้ประกอบการ และองค์การภาครัฐและเอกชน
3. ส่งเสริมการทำงานวิจัยเชิงบูรณาการและสามารถนำผลการวิจัยไปต่อยอดกับภารกิจของ มหาวิทยาลัย องค์กรของรัฐและเอกชน
4. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมในด้านการบัญชี การเงิน และการวิเคราะห์เศรษฐกิจของประเทศ

วัฒนธรรมองค์กร

1. การสร้างบรรยากาศการทำงานแบบบูรณาการ
2. การมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสำนักวิชาและมหาวิทยาลัย
3. การสร้างธรรมาภิบาลในการทำงาน
4. การมีจิตอาสาในการทำงาน