สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance,เด็กการบัญชีและการเงิน,การบัญชีและการเงินวลัยลักษณ์ , การบัญชีและการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,สถานวิจัยสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน, สถานวิจัยสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance ,แหล่งปัญญาด้านการบัญชีและการเงิน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance ,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ, สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance ,หลักสูตรเศรษศาสตร์,เศรษฐศาสตร์,เศรษฐศาสตร์ วลัยลักษณ์,ECON,ECONWU,Bachelor of Economics Program สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance, หลักสูตรบัญชี,บัญชี,เรียนบัญชี,บัญชีวลัยลักษณ์,AccountingWU,Bachelor of Accountancy Program สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance, หลักสูตรการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล,การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล,BusFinWalailakUniversity,Bus&Fin,Bus&Fin in Digital Era, Bachelor of Business Administration Program in Finance

Master of Business Administration Program in Innovation Management and Business Development

Program

TH: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ

EN: Master of Business Administration Program in Innovation Management and Business Development

 

Degree

TH: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ)

EN: Master of Business Administration (Innovation Management and Business Development)

 

Philosophy

This program aims to produce graduates with a sound knowledge of finance, marketing, logistic management, and human resources management. They will have the necessary information technology and foreign language skills as well as a high level of business ethics for successful employment in the national and the international business environment. Applicants for the programs should be highly motivated, capable of creative thinking, and interested in learning business strategies.

 

Desirable Characteristics of the Course

Graduates will be able to apply knowledge to create business or work in organizations that apply business knowledge. in the ear of Thailand 4.0, which is an innovative and technology-enabled business. They also have skills in analyzing and linking data to socio-economic changes, the world, countries and regions, especially the local economy, to analyze opportunities and solve business problems.

 

Career path

Graduates will be able to pursue careers in international trade and commerce that are available in both public and private organizations, such as the Ministry of Commerce, the Ministry of Foreign Affairs, the Bank of Thailand, the Export-import Bank of Thailand, the Industrial Finance Corporation of Thailand, the Board of Investment, commercial banks, and other financial institutions and private corporations.

 

Study path

Graduates will be able to study for a doctoral degree in the field of business administration or other fields in all educational institutions, both in and out of the country.

 

Fees

Tuition fee per trimester 29,000.- Baht
Overall tuition fee 174,000.- Baht (2 years)

 

Program structure

Graduation requirement 51 credits (2-year program)        
1 Plan A (A2)        
  (1) Fundamental Courses   12 credits
  (2) Required Courses   36 credits    
  (3) Thesis   15 credits    
2. Plan B        
  (1) Fundamental Courses   12 credits
  (2) Required Courses   36 credits    
  (3) Elective Courses   8 credits    
  (4) Independent Study   7 credits

website

Facebook Comments