สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน

สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน

อาคารวิชาการ 3
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160