ชื่อหลักสูตร มคอ2

ภาษาไทย: หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Accountancy Program


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย

 • ชื่อเต็ม: บัญชีบัณฑิต
 • ชื่อย่อ:  บช.บ.

ภาษาอังกฤษ

 • ชื่อเต็ม: Bachelor of Accountancy
 • ชื่อย่อ: B.Acc.

ปรัชญา 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มีความคิดสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ ให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงผ่านการสหกิจศึกษา (Co-operative Education) เต็มรูปแบบ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ ควบคู่กับทักษะด้านภาษา การคิดคำนวณและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมประกอบอาชีพทางด้านบัญชีและเป็นพื้นฐานในการศึกษาในระดับสูงต่อไป อีกทั้งสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในระดับสากล

 วัตถุประสงค์

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพการเรียนการสอน ผ่านการสหกิจศึกษาเต็มรูปแบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ดังนี้

 1. มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพบัญชีตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (International Education Standards: IES) จัดทำและนำเสนอสารสนเทศทางการบัญชีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 2. มีความใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ วิชาชีพ การเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจและเทคโนโลยี
 3. มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และมีความคิดสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 4. มีศักยภาพพร้อมที่จะออกไปประกอบวิชาชีพบัญชีในองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. มีศักยภาพพร้อมนำความรู้ในวิชาทางบัญชีไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
 6. มีความสามารถทั้งด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และการใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการรวบรวม การค้นคว้า และการสื่อสาร
 7. มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเป็นผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีศักยภาพพร้อมที่จะออกไปประกอบวิชาชีพในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพพร้อมนำความรู้ในวิชาทางบัญชีไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

 • PLO1 อธิบายและประยุกต์ศาสตร์ทางการบัญชีในการจัดทำและนำเสนอสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้
 • PLO2 อธิบายและประยุกต์หลักคณิตศาสตร์ สถิติและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องในการประกอบวิชาชีพบัญชี
 • PLO3 สืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับปัญหา
 • PLO4 เรียนรู้และประเมินการเปลี่ยนแปลงในศาสตร์ทางการบัญชีและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก
 • PLO5 ระบุปัญหาในการปฏิบัติทางบัญชีในเรื่องความสำคัญต่อองค์กรและสามารถแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
 • PLO6 ปฏิบัติวิชาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ
 • PLO7 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • PLO8 ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และมีความรับผิดชอบในการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย
 • PLO9 วิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพรวมทั้งการใช้ความรู้ ความสามารถเชิงเทคนิคในการบริหารองค์กรได้ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
 • PLO10 สื่อสารและถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานวิชาชีพบัญชีได้
 • PLO11 จัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และวิเคราะห์รายงานทางการเงินได้
 • PLO12 ปฏิบัติงานสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินได้

แนวทางประกอบอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชีได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และการทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดังต่อไปนี้

 1. ด้านการทำบัญชี
 2. ด้านการสอบบัญชี
 3. ด้านการบัญชีบริหาร
 4. ด้านการภาษีอากร
 5. ด้านการวางระบบบัญชี
 6. ด้านการตรวจสอบภายใน

แนวทางการศึกษาต่อ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เน้นให้บัณฑิตเป็นผู้ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสามารถค้นคว้าและทำวิจัยได้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ


ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา   23,100    บาท (ทวิภาค)
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร      184,800  บาท

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 177 หน่วยกิต                     

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา

จำนวนหน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

40

    1) กลุ่มวิชาภาษาไทย

4

    2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

16

    3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4

    4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4

    5) กลุ่มวิชากีฬาและสุขภาพ

2

    6) กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ

3

    7) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ         

7

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

129

    1) กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ

28

    2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ

56

    3) กลุ่มวิชาชีพเลือก

20

    4) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา

25

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

8

รวมตลอดหลักสูตร

177

รายละเอียดหลักสูตรบัญชีบัณฑิตเพิ่มเติม