ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration Program in Business Management and Finance in the Digital Era


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration (Business Management and Finance in the Digital Era)

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ด้านการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล

ปรัชญา / วัตถุประสงค์

                                                                                                                                                                                                                                                                  1.1 ปรัชญา ความสำคัญ

            หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ ใฝ่รู้ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมีความรู้พื้นฐานเพื่อศึกษาในระดับสูง สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงานจริงผ่านระบบสหกิจศึกษา ตลอดจนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และสามารถประยุกต์ความรู้กับสภาพความเป็นจริงของสังคมได้

     1.2 จุดเด่นของหลักสูตร

             การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล ได้มีการพัฒนาเนื้อหารายวิชาโดยเชื่อมโยงในเรื่องของนโยบาย Thailand 4.0 และ 3S ที่รัฐบาลมุ่งส่งเสริม คือ Startup, SME และ Social Enterprise รวมทั้งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (Thailand Professional Qualification) เข้าด้วยกัน จึงทำให้มีวิชาที่ทันสมัยและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ  และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการที่จะเน้นสมรรถนะในการทำงาน  มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และมีการให้ความสำคัญกับเรื่องภาษาอังกฤษทั้งในวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเฉพาะทาง นอกจากนี้แล้วยังมีระบบสหกิจศึกษา 2 ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน ที่ช่วยให้นักศึกษาได้ปรับตัวก่อนสำเร็จการศึกษาและมีประสบการณ์ทำงานจริง สามารถบูรณาการความรู้ในภาคทฤษฎีไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ สร้างความแตกต่างและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด  นอกจากนั้นมีกำหนดกระบวนการทดสอบก่อนสำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการประมวลความรู้ให้แก่นักศึกษา คือการสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล (Exit Exam)

     1.3 วัตถุประสงค์ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

          1.3.1  วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

                1) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล

                2) เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนชื่นชมในระบบคุณค่าของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม ซาบซึ้งใน
ความงามของธรรมชาติ

                3) เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ให้คุณค่าต่อการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เป็นโอกาสความสำเร็จของชีวิต และดำรงตนเป็นพลเมืองดีของโลก

                4) เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาของผู้เรียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทในการสื่อสารแต่ละครั้ง

                5) เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เรื่องการบริหารจัดการไปใช้จัดการตนเอง
ทั้งด้านชีวิตส่วนตัว ด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่นและสังคม โดยผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาและวางแผนชีวิตของตนได้ดีขึ้นด้วยการใช้หลักบริหารจัดการดังกล่าว

6) เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการออกกำลังกายและเล่นกีฬาที่ถูกต้อง สามารถนำไปใช้เป็นกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิต สุขภาพกายให้มีความแข็งแรง

                7) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียน ชีวิตประจำวัน หน้าที่การงาน ความสัมพันธ์ทางสังคมต่าง ๆ และสามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงเร็ว

         1.3.2  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Program Learning Outcomes, PLOs)

             PLO1: สามารถสื่อสารทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยในสถานการณ์ทั่วไปที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

             PLO2: สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและรู้เท่าทัน

             PLO3: สามารถปรับตัวในสังคมโลก โดยอาศัยความเข้าใจถึงพัฒนาการทางสังคม แนวคิดด้านปรัชญา ลักษณะทางพหุวัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบ

            PLO4: สามารถแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองทางด้านกระบวนการคิด บุคลิกภาพ สุขภาพ ความกตัญญู ความมีวินัย จิตอาสา ภาวะผู้นำ และกระบวนการบริหารจัดการ ได้อย่างต่อเนื่อง

       1.3.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Curriculum Aims)

  • มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญทางการจัดการธุรกิจและการเงิน
  • มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และมีความรับชอบต่อสังคม
  • สามารถประยุกต์ความรู้กับสภาพความเป็นจริงของสังคมได้
  • มีความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพระบบสหกิจศึกษา

       1.3.4  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes, ELOs)

                1)ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs)

PLO1

สามารถอธิบายหลักการ ความรู้พื้นฐาน และแนวคิดในการจัดการธุรกิจและการเงิน

PLO2

แสดงออกถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

PLO3

มีทักษะการใช้ภาษาและการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และประสานความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PLO4

สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจและการเงิน

PLO5

สามารถประยุกต์องค์ความรู้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ/หรือประกอบธุรกิจของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

              2)ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังรายชั้นปี (Year Learning Outcomes, YLOs)

ชั้นปีที่

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังรายชั้นปี (Year Learning Outcomes, YLOs)

1

มีความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและสังคม  สามารถนำเสนอธุรกิจต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจ (inspriration)  ในการสร้างธุรกิจของตนเองได้

2

นำความรู้พื้นฐานด้านการจัดการธุรกิจและการเงินไปเชื่อมโยงองค์ความรู้กับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างแนวคิดในการประกอบธุรกิจ (idea generation) ของตนเองได้

3

พัฒนาแนวคิดธุรกิจสู่แผนธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ในการสร้างธุรกิจจริง (Incubation)

4

นำแผนธุรกิจและต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการไปทดสอบตลาด พร้อมเริ่มต้นธุรกิจ (Innovative Startup)

        1.3.5 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร(Program Learning Outcomes: PLOs)

PLO1

PLO2

PLO3

PLO4

PLO5

1.      มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญทางการจัดการธุรกิจและการเงิน

/

 

/

/

/

2.      มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 

/

 

/

/

3.      สามารถประยุกต์ความรู้กับสภาพความเป็นจริงของสังคมได้

/

/

/

/

/

4.      มีความรู้และประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ

/

/

/

/

/

       1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLO)

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตลาดแรงงาน

วิสัยทัศน์/พันธกิจของมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์/พันธกิจของสำนักวิชา

ผู้ใช้บัณฑิต/สถานประกอบการ

ศิษย์เก่า

นักศึกษาปัจจุบัน

PLO1 สามารถอธิบายหลักการ ความรู้พื้นฐาน และแนวคิดในการจัดการธุรกิจและการเงิน

/

/

/

/

/

/

PLO2 แสดงออกถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

/

/

/

/

/

/

PLO3 มีทักษะการใช้ภาษาและการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และประสานความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

/

/

/

/

/

/

PLO4 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจและการเงิน

/

/

/

/

/

/

PLO5 สามารถประยุกต์องค์ความรู้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ/หรือประกอบธุรกิจของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

/

/

/

/

/

/

         1.5ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) รวมถึงความรู้และทักษะทั่วไป และความรู้และทักษะเฉพาะทาง

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLO)

 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม

2.ด้านความรู้

 

3.ด้านทักษะทางปัญญา

 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

1.1

1.2

1.3

2.1S

2.2S

2.3S

3.1S

3.2S

3.3S

4.1G

4.2G

4.3G

5.1G

5.2G

5.3G

PLO1  สามารถอธิบายหลักการ ความรู้พื้นฐาน และแนวคิดในการจัดการธุรกิจและการเงิน

   

/

/

/

/

      

/

 

PLO2 แสดงออกถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

/

/

/

           

/

PLO3  มีทักษะการใช้ภาษาและการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และประสานความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

/

/

/

      

/

/

/

/

 

/

PLO4 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจและการเงิน

/

/

/

 /

/

   

/

   

/

/

/

PLO5 สามารถประยุกต์องค์ความรู้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ/หรือประกอบธุรกิจของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของการเงินในยุคดิจิตอลที่ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ บัณฑิตจึงต้องเป็นทั้งผู้ที่มีสมรรถนะหลักด้านความรู้ ความสามารถ ความเป็นเลิศในทางวิชาการ รวมทั้งการมีทัศนคติเชิงบวก พร้อมด้วยจิตวิทยาบริการ และการบริการมูลค่าสูงภายใต้ความเป็นไทย (Thainess) โดยจุดเด่นของบัณฑิตทางการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล คือความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการ ความสามารถในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และการเงินยุคดิจิทัล มีทักษะในการปฏิบัติงานจริง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีควบคู่กับการมีบุคลิกภาพที่ดี และด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้โดยใช้การทํางานเป็นฐาน (Active Leaning) 


แนวทางประกอบอาชีพ

1) ผู้ประกอบธุรกิจอิสระ

2) นักลงทุนอิสระ

3) เจ้าหน้าที่สินเชื่อ/พนักงานสถาบันการเงิน

4) นักวิเคราะห์โครงการลงทุน

5) พนักงานองค์กรภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน

6) นักพัฒนาองค์กรและวางแผนกลยุทธ์


แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาการเงินยุคดิจิทัลหรือสาขาอื่นๆ ได้ ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 14,400.- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 172,800.- บาท


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า                      153 หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                            40 หน่วยกิต

1)กลุ่มวิชาภาษาไทย4 หน่วยกิต
2)กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ16 หน่วยกิต
3)กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์4 หน่วยกิต
4)กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4 หน่วยกิต
5)กลุ่มวิชากีฬาและสุขภาพ2 หน่วยกิต
6)กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ3 หน่วยกิต
7)กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ7 หน่วยกิต
   

หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร

ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                                                 105 หน่วยกิต

1)กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ48 หน่วยกิต
2)กลุ่มวิชาเอก40 หน่วยกิต
    2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ24 หน่วยกิต
    2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก16 หน่วยกิต
     2.3) กลุ่มวิชาสหกิจ17 หน่วยกิต
        

ค. หมวดเลือกเสรี                                                                     8 หน่วยกิต