ผู้บริหารสำนักวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร. จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส
คณบดี
ความเชี่ยวชาญเศรษฐศาสตร์การเกษตร
วุฒิการศึกษาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  Purdue University ประเทศสหรัฐอเมริกา
เบอร์โทรศัพท์0-7567-6914, 0-7567-6901-3
E - mail[email protected]
อาจารย์ ดร. นิษฐิดา สุดใหม่
รองคณบดี
ความเชี่ยวชาญการวางแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ  
วุฒิการศึกษาปริญญาเอก University Of Surrey ประเทศอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์0-7567-6915, 0-7567-6901-3
E - mail[email protected]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไตรรงค์ สวัสดิกุล
หัวหน้าสถานวิจัย
ความเชี่ยวชาญManagement Accounting, Cost Accounting, Financial Management
วุฒิการศึกษาAccounting and Finance
เบอร์โทรศัพท์0-7567-6938, 0-7567-6901-3
E - mail[email protected]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์
ผู้ช่วยคณบดี
ความเชี่ยวชาญบัญชีการเงิน และ การสอบบัญชี
วุฒิการศึกษาการบัญชี
เบอร์โทรศัพท์0-7567-6933, 0-7567-6901-3
E - mail[email protected]