คณะกรรมการประจำสำนักวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร. จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส
ประธาน
สาขาที่จบการศึกษาAgricultural Economics
เบอร์โทรศัพท์0-7567-6914, 0-7567-6901-3
E - mail[email protected]
อาจารย์ ดร. กนกวรรณ มีสุข
กรรมการ

 

ความเชี่ยวชาญการออกแบบระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
สาขาที่จบการศึกษาบัญชีการเงิน
เบอร์โทรศัพท์0-7567-6928, 0-7567-6901-3
E - mail[email protected]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์
กรรมการ

 

ความเชี่ยวชาญเศรษฐศาสตร์การเงิน, เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์มหภาค
สาขาที่จบการศึกษาEconomics
เบอร์โทรศัพท์0-7567-6920, 0-7567-6901-3
E - mail[email protected]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไตรรงค์ สวัสดิกุล
กรรมการ
ความเชียวชาญManagement Accounting, Cost Accounting, Financial Management
สาขาที่จบการศึกษาAccounting and Finance
เบอร์โทรศัพท์0-7567-6938, 0-7567-6901-3
E - mail[email protected]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นลินี ทินนาม
กรรมการ
ความเชียวชาญ 
สาขาที่จบการศึกษา 
เบอร์โทรศัพท์0-7567-6917, 0-7567-6901-3
E - mail[email protected]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร สว่างอารีรักษ์
กรรมการ
สาขาที่จบการศึกษาการบัญชี
เบอร์โทรศัพท์0-7567-6933, 07567-6901-3
E - mail[email protected]
อาจารย์ ดร. นิษฐิดา สุดใหม่
กรรมการและเลขานุการ

 

สาขาที่จบการศึกษาEnvironment and Sustainability
เบอร์โทรศัพท์ภายใน0-7567-6915, 0-7567-6901-3
E - mail[email protected]
นางสาววรุณกาญจน์ วัฒนสิทธิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

 

สาขาที่จบการศึกษาการจัดการทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายใน0-7567-6940, 0-7567-6901
E - mail[email protected]
Facebook Comments