อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์ ดร. กนกวรรณ มีสุข
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
ความเชี่ยวชาญการออกแบบระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
สาขาที่จบการศึกษาบัญชีการเงิน
เบอร์โทรศัพท์0-7567-6928, 0-7567-6901-3
E - mail[email protected]
รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
ความเชี่ยวชาญการจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์ การจัดการนวัตกรรม การพัฒนาองค์กร
สาขาที่จบการศึกษาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม
เบอร์โทรศัพท์0-7567-6929, 0-7567-6901-3
E - mail[email protected]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปานแก้วตา ลัคนาวานิช
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
ความเชี่ยวชาญการบัญชีเพื่อการตัดสินใจและการรายงานเพื่อความยั่งยืน
สาขาที่จบการศึกษาการบัญชี
เบอร์โทรศัพท์0-7567-6930, 0-7567-6901-3
E - mail[email protected]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไตรรงค์ สวัสดิกุล
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
ความเชียวชาญManagement Accounting, Cost Accounting, Financial Management
สาขาที่จบการศึกษาAccounting and Finance
เบอร์โทรศัพท์0-7567-6938, 0-7567-6901-3
E - mail[email protected]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา สุวรรณเกิด
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
ความเชี่ยวชาญภาษีอากร
สาขาที่จบการศึกษาการบัญชี
เบอร์โทรศัพท์0-7567-6932, 0-7567-6901-3
E - mail[email protected]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
ความเชี่ยวชาญบัญชีต้นทุน บัญชีบริหารและภาษีอากร
สาขาที่จบการศึกษาการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม
เบอร์โทรศัพท์0-7567-6939, 0-7567-6901-3
E - mail[email protected]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
ความเชี่ยวชาญการบัญชีการเงิน การสอบบัญชี
สาขาที่จบการศึกษาการบัญชี
เบอร์โทรศัพท์0-7567-6933, 0-7567-6901-3
E - mail[email protected]
อาจารย์ อลิศรา สระโมฬี
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
ความเชี่ยวชาญบัญชีการเงินและการตรวจสอบ
สาขาที่จบการศึกษาการบัญชี
เบอร์โทรศัพท์0-7567-6937, 0-7567-6901-3
E - mail[email protected]
อาจารย์ วชรวรรษ พรหมมา
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
ความเชี่ยวชาญระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ
สาขาที่จบการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์0-7567-6935, 0-7567-6901-3
E - mail[email protected]
อาจารย์ ประภาดา ศรีสุวรรณ
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
ความเชี่ยวชาญการสอบบัญชี
สาขาที่จบการศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เบอร์โทรศัพท์0-7567-6936, 0-7567-6901-3
E - mail[email protected]
อาจารย์ สายพิชญ์ สัจจวิเศษ
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี (ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
สาขาที่จบการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ : ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
เบอร์โทรศัพท์0-7567-2201
E - mail[email protected]
Facebook Comments