อาจารย์สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์
หัวหน้าสาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์
ความเชี่ยวชาญเศรษฐศาสตร์การเงิน, เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์มหภาค
สาขาที่สำเร็จการศึกษา Economics
เบอร์โทรศัพท์0-7567-6920, 0-7567-6901-3
E - mail[email protected]
อาจารย์ ดร. นิษฐิดา สุดใหม่
อาจารย์สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์
ความเชี่ยวชาญการวางแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ
สาขาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก University Of Surrey ประเทศอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์0-7567-6915, 0-7567-6901-3
E - mail[email protected]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเพ็ญ ทิพยนา
อาจารย์สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ 
สาขาที่สำเร็จการศึกษา 
เบอร์โทรศัพท์0-7567-6918, 0-7567-6901-3
E - mail[email protected]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นลินี ทินนาม
อาจารย์สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ 
สาขาที่สำเร็จการศึกษา 
เบอร์โทรศัพท์0-7567-6917, 0-7567-6901-3
E - mail[email protected]
อาจารย์สุชาติ ฉันสำราญ
อาจารย์สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ 
สาขาที่จบการศึกษา 
เบอร์โทรศัพท์0-7567-6919, 0-7567-6901-3
E - mail[email protected]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมใจ หนูผึ้ง
อาจารย์สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์
ความเชี่ยวชาญเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาที่จบการศึกษา เศรษฐศาสตร์เกษตร
เบอร์โทรศัพท์0-7567-2245
E - mail [email protected]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูลีรัตน์ คงเรือง
อาจารย์สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์
ความเชี่ยวชาญวิเคราะห์โครงการ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
สาขาที่จบการศึกษาSocio-Economic System
เบอร์โทรศัพท์0-7567-6923, 0-7567-6901-3
E - mail[email protected]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ นวลนุ่ม
อาจารย์สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์
ความเชี่ยวชาญเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาที่สำเร็จการศึกษาEnvironmental Strategy
เบอร์โทรศัพท์0-7567-6922, 0-7567-6901-3
E - mail [email protected]
อาจารย์ ดร. จินตนีย์ รู้ซื่อ
อาจารย์สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์
ความเชี่ยวชาญเศรษฐศาสตร์การจัดการ
สาขาที่สำเร็จการศึกษา เศรษฐศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์0-7567-6924, 0-7567-6901-3
E - mail [email protected]
อาจารย์ ดร. นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง
อาจารย์สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์
ความเชี่ยวชาญเศรษฐศาสตร์มหภาค, เศรษฐศาสตร์พัฒนา, เศรษฐศาสตร์การศึกษาเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว, เศรษฐศาสตร์การจัดการ
สาขาที่จบการศึกษาเศรษฐศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 0-7567-3141, 0-7567-2242
E - mail[email protected]
อาจารย์ชวพงษ์ นุ้ยสุข
อาจารย์สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์
ความเชี่ยวชาญเศรษฐศาสตร์สาธารณะ,คณิตเศรษฐศาสตร์
สาขาที่จบการศึกษา เศรษฐศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์0-7567-6925, 0-7567-6901-3
E - mail[email protected]
Facebook Comments