นักวิชาการ

นางลัทธวรรณ สุวรรณรัตน์
นักวิชาการสาขาวิชาการบัญชี
สาขาที่จบการศึกษาบัญชี
เบอร์โทรศัพท์0-7567-6931, 0-7567-6901-3
E - mail[email protected]
นางสาวภัสราภรณ์ พุมดวง
นักวิชาการสาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์
สาขาที่จบการศึกษาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน
เบอร์โทรศัพท์0-7567-6926, 0-7567-6901-3
E - mail[email protected]

 

นางสาวเสาวนีย์ ตรึกตรอง
นักวิชาการสาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจเเละการเงินยุคดิจิทัล)
สาขาที่จบการศึกษาอุตสาหกรรมเกษตร-เทคโนโลยีอาหาร
เบอร์โทรศัพท์0-7567-6918, 0-7567-3774
E - mail[email protected]