เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววรุณกาญจน์ วัฒนสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สาขาที่จบการศึกษาการจัดการทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์0-7567-6940, 0-7567-6901
E - mail[email protected]
นายพิเชฐ กรดกางกั้น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สาขาที่จบการศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
เบอร์โทรศัพท์0-7567-6935, 0-7567-6901
E - mail[email protected]
นางสาวสาวิตรี โชตยาสีหนาท
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สาขาที่จบการศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เบอร์โทรศัพท์0-7567-6907
E - mail[email protected]
นางสาว ศิริมาศ พนมวัน ณ อยุธยา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สาขาที่จบการศึกษาการจัดการสำหรับนักบริหาร
เบอร์โทรศัพท์089-6521250, 089-6521251
E - mail[email protected]