พนักงานธุรการ

นายทรงภพ โชตยาสีหนาท
พนักงานธุรการ
สาขาที่จบการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 
E - mail[email protected]
นางวันดี มาลารัตน์
พนักงานธุรการ
สาขาที่จบการศึกษาการจัดการทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์089-6521251, 089-6521250
E - mail [email protected]