สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance,เด็กการบัญชีและการเงิน,การบัญชีและการเงินวลัยลักษณ์ , การบัญชีและการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,สถานวิจัยสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน, สถานวิจัยสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance ,แหล่งปัญญาด้านการบัญชีและการเงิน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance ,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ, สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance ,หลักสูตรเศรษศาสตร์,เศรษฐศาสตร์,เศรษฐศาสตร์ วลัยลักษณ์,ECON,ECONWU,Bachelor of Economics Program สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance, หลักสูตรบัญชี,บัญชี,เรียนบัญชี,บัญชีวลัยลักษณ์,AccountingWU,Bachelor of Accountancy Program สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance, หลักสูตรการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล,การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล,BusFinWalailakUniversity,Bus&Fin,Bus&Fin in Digital Era, Bachelor of Business Administration Program in Finance

WU teacher award of the year

Year 2004 : Associate Professor Doctor Somnuk Aujirapongpan

Awarded outstanding on teaching

Year 2020 : Mrs. Praphada Srisuwan

Year 2020 : Mrs. Alisara Saramolee

Year 2020 : Miss Siriporn Sawangarreerak

Year 2020 : Assistant Professor Ratchada Suwangerd

Year 2020 : Assistant Professor Wilawan Dungtripop

Year 2021 : Associate Professor Doctor Somnuk Aujirapongpan         

Year 2020 : Assistant Professor Doctor Chuleerat Kongruang

Year 2019 : Dr. Jintanee Ru-zhe

Year 2019 : Assistant Professor Doctor Pairote Nualnoom

Year 2019 : Dr. Neeranat Kaewprasert Rakangthong

Year 2019 : Assistant Professor Doctor Trairong Swatdikun

Year 2020 : Assistant Professor Doctor Pankeawta Lakkanawanit         

Year 2020 : Dr. Pornpen Thippayana                

Year 2020 : Miss Siriporn Sawangarreerak

Year 2020 : Dr. Nittida Sudmai

Year 2021 : Mrs. Praphada Srisuwan

Year 2021 : Dr. Chonlakan Benjasak

Year 2021 : Assistant Professor Wilawan Dungtripop

Year 2021 : Assistant Professor Somjai Nupueng

Year 2021 : Mr. Suchart Chansamran

Year 2021 : Mrs. Suwatjana Thammachot

Year 2021 : Mrs. Alisara Saramolee

Facebook Comments