สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance,เด็กการบัญชีและการเงิน,การบัญชีและการเงินวลัยลักษณ์ , การบัญชีและการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,สถานวิจัยสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน, สถานวิจัยสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance ,แหล่งปัญญาด้านการบัญชีและการเงิน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance ,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ, สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance ,หลักสูตรเศรษศาสตร์,เศรษฐศาสตร์,เศรษฐศาสตร์ วลัยลักษณ์,ECON,ECONWU,Bachelor of Economics Program สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance, หลักสูตรบัญชี,บัญชี,เรียนบัญชี,บัญชีวลัยลักษณ์,AccountingWU,Bachelor of Accountancy Program สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance, หลักสูตรการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล,การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล,BusFinWalailakUniversity,Bus&Fin,Bus&Fin in Digital Era, Bachelor of Business Administration Program in Finance

           

             Walailak’s School of Accountancy and Finance, formerly called “School of Accountancy and Finance Science”, has been established under the Walailak University Act since 1992 (2535 B.E.) with the purpose of producing graduates, establishing research and providing academic services in Accountancy and Finance sciences. In addition, the school has aimed at being a centre for academics and researches in Thailand’s upper-southern provinces for Accountancy and Finance sciences and relevant disciplines. The School of Accountancy and Finance introduced the first cohort of 120 accounting and economic students in 1998. Since then the School of Management has developed rapidly and continuously in terms of academic faculties, curriculums, research, and academic services in society, producing graduates with quality and ethical attributes important to the economic and social development in Thailand. At present, the school offers Bachelor, Master, and Doctorate degrees, including the four year bachelor Degrees in Business Administration, Economics, Accounting and Tourism Industry. Our programs are unique in producing graduates with knowledge and capabilities in academic application and practical experience through Work-Based Learning over three comprehensive trimesters of cooperative education each year. The postgraduate programs consist of Master of Business Administration (M.B.A.) in Innovation Management & Business Development and Doctor of Philosophy in Innovation Management & Business Development. All undergraduate programs are based on the Walailak University campus in Nakhon Si Thammarat, while postgraduate degrees are offered in Nakhon Si Thammarat province and an academic service center in Suratthani province. In addition to producing graduates at undergraduate and postgraduate levels with knowledge, capability, vision and ethics; the School of Accountancy and Finance aims at responding to the needs of society with dedicated intention in area-based researches for communities and implementation, as well as academic services for organisations both in government and business sectors.

Facebook Comments