สาขาที่เปิดรับ

อัตราค่าใช้จ่าย

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 14,400.- บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 172,800.- บาท

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 14,400.- บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 172,800.- บาท

หลักสูตรบริหารธูรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 14,400.- บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 172,800.- บาท

Facebook Comments