10 เหตุผลที่ควรเรียนที่สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน

1. หลักสูตรสมัยใหม่สำหรับศตวรรษที่ 21
2. ห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกการเรียนรู้เทียบเท่ากับมาตรฐานมหาวิทยาลัยชั้นนำ
3. เน้นทักษะวิชาชีพเพื่อฝึกทักษะจำเป็นที่ต้องใช้ในอุตสาหกรรม ดังนั้นบัณฑิตจึงพร้อมที่จะทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาโดยไม่ต้องมีการฝึกอบรม  เพิ่มเติม 
4. มีการฝึกสหกิจศึกษาอยู่ในโครงสร้างหลักสูตร
5. มีมาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยระดับโลก
6. มีบุคลากรที่มีคุณภาพการสอนระดับโลกด้วยประกาศนียบัตรการสอนระดับโลก
7. บรรยากาศที่เป็นมิตรและให้การสนับสนุนระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา 
8. ได้งานก่อนสำเร็จการศึกษา
9. มีการร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในรายวิชาและสหกิจศึกษา
10. สนับสนุนให้บัณฑิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการและเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่