ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ

ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Innovation Management and Business Development


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ)

ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy (Innovation Management and Business Development)


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ในระดับดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาทางด้านการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ที่มีความรอบรู้และลุ่มลึกทางด้านวิชาการ วิจัยและการปฏิบัติที่สามารถสร้างงานนวัตกรรมใหม่ในองค์การหรือการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและเป็นผู้ที่มีจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ให้กับสังคม และชุมชนท้องถิ่นในภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้ตอนบน


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

สามารถสร้างความรู้เพื่อไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจ ตามแนวนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจที่มีความริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน การประกอบธุรกิจได้อย่างเหมาะสม มีทักษะในวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลในการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลก ประเทศ และภูมิภาค


แนวทางประกอบอาชีพ

อาจารย์ นักวิจัย และผู้บริหารองค์กรขนาดใหญ่ทั้งของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจที่มีศักยภาพทางด้านการวิจัย อาทิ บริษัทธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันทางการเงิน เป็นต้น รวมไปถึงผู้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว


แนวทางการศึกษาต่อ


ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 70,000.- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 630,000.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 64 หน่วยกิต (หลักสูตร 3 ปี) 
1 หลักสูตร แบบ 1.1
   
 (1) วิทยานิพนธ์64 หน่วยกิต
   
2. หลักสูตร แบบ 2.1 
 (1) หมวดวิชาบังคับ12 หน่วยกิต
 (2) หมวดวิชาเลือก4 หน่วยกิต
 (3) วิทยานิพนธ์48 หน่วยกิต

เว็บไซต์