การบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สร้างความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม หลักสูตรเศรษฐศาสต […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สร้างความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อและคณะ ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สร้างความร่วมมือกับสหทัยมูลนิธิ

อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อและคณะ ร่วมกับนักศึกษาหลักสู

อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อและคณะ ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สร้างความร่วมมือกับสหทัยมูลนิธิ Read More »

โครงการขยายผลเเละพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลตามเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการศึกษา(SDG4) ระดับจังหวัด

คณะผู้วิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย อาจารย์ ดร.นีรน

โครงการขยายผลเเละพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลตามเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการศึกษา(SDG4) ระดับจังหวัด Read More »

สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance,เด็กการบัญชีและการเงิน,การบัญชีและการเงินวลัยลักษณ์ , การบัญชีและการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,สถานวิจัยสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน, สถานวิจัยสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance ,แหล่งปัญญาด้านการบัญชีและการเงิน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance ,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ, สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance ,หลักสูตรเศรษศาสตร์,เศรษฐศาสตร์,เศรษฐศาสตร์ วลัยลักษณ์,ECON,ECONWU,Bachelor of Economics Program สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance, หลักสูตรบัญชี,บัญชี,เรียนบัญชี,บัญชีวลัยลักษณ์,AccountingWU,Bachelor of Accountancy Program สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance, หลักสูตรการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล,การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล,BusFinWalailakUniversity,Bus&Fin,Bus&Fin in Digital Era, Bachelor of Business Administration Program in Finance

นักศึกษาหลักสูตรบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ #โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK Workshop

               

นักศึกษาหลักสูตรบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ #โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK Workshop Read More »