ข่าวทั่วไป

กิจกรรมส่วนกลาง-กิจกรรมสำนักวิชา-กิจกรรม 5ส.

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ต้อนรับคณาจารย์จากหลักสูตรวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิช …

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ต้อนรับคณาจารย์จากหลักสูตรวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย Read More »

สุดปัง อาจารย์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยองค์การอนามัยโลก

สุดปัง อาจารย์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการบัญชีและก …

สุดปัง อาจารย์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยองค์การอนามัยโลก Read More »

เเสดงความยินดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์ เข้ารับช่อดอกไม้กับท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์ เข้ารับช่อดอก …

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์ เข้ารับช่อดอกไม้กับท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เข้ารับมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) นิด้า

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เข้ารับม …

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เข้ารับมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) นิด้า Read More »

เปิดรับสมัครอาจารย์สายวิชาการ สาขาการเงิน ปฏิบัติงานสังกัด สำนักวิชาการบัญชีเเละการเงิน 

                …

เปิดรับสมัครอาจารย์สายวิชาการ สาขาการเงิน ปฏิบัติงานสังกัด สำนักวิชาการบัญชีเเละการเงิน  Read More »

สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance,เด็กการบัญชีและการเงิน,การบัญชีและการเงินวลัยลักษณ์ , การบัญชีและการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,สถานวิจัยสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน, สถานวิจัยสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance ,แหล่งปัญญาด้านการบัญชีและการเงิน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance ,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ, สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance ,หลักสูตรเศรษศาสตร์,เศรษฐศาสตร์,เศรษฐศาสตร์ วลัยลักษณ์,ECON,ECONWU,Bachelor of Economics Program สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance, หลักสูตรบัญชี,บัญชี,เรียนบัญชี,บัญชีวลัยลักษณ์,AccountingWU,Bachelor of Accountancy Program สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance, หลักสูตรการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล,การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล,BusFinWalailakUniversity,Bus&Fin,Bus&Fin in Digital Era, Bachelor of Business Administration Program in Finance

การยกระดับศักยภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาเมืองชายฝั่งทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ท่าศาลา – สิชล – ขนอม)

           สำนักวิชาการบั …

การยกระดับศักยภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาเมืองชายฝั่งทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ท่าศาลา – สิชล – ขนอม) Read More »

สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance,เด็กการบัญชีและการเงิน,การบัญชีและการเงินวลัยลักษณ์ , การบัญชีและการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,สถานวิจัยสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน, สถานวิจัยสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance ,แหล่งปัญญาด้านการบัญชีและการเงิน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance ,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ, สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance ,หลักสูตรเศรษศาสตร์,เศรษฐศาสตร์,เศรษฐศาสตร์ วลัยลักษณ์,ECON,ECONWU,Bachelor of Economics Program สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance, หลักสูตรบัญชี,บัญชี,เรียนบัญชี,บัญชีวลัยลักษณ์,AccountingWU,Bachelor of Accountancy Program สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance, หลักสูตรการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล,การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล,BusFinWalailakUniversity,Bus&Fin,Bus&Fin in Digital Era, Bachelor of Business Administration Program in Finance

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล หัวหน้าสถานวิจัย สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

              ผู้ช่ว …

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล หัวหน้าสถานวิจัย สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น Read More »

สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance,เด็กการบัญชีและการเงิน,การบัญชีและการเงินวลัยลักษณ์ , การบัญชีและการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,สถานวิจัยสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน, สถานวิจัยสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance ,แหล่งปัญญาด้านการบัญชีและการเงิน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance ,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ, สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance ,หลักสูตรเศรษศาสตร์,เศรษฐศาสตร์,เศรษฐศาสตร์ วลัยลักษณ์,ECON,ECONWU,Bachelor of Economics Program สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance, หลักสูตรบัญชี,บัญชี,เรียนบัญชี,บัญชีวลัยลักษณ์,AccountingWU,Bachelor of Accountancy Program สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance, หลักสูตรการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล,การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล,BusFinWalailakUniversity,Bus&Fin,Bus&Fin in Digital Era, Bachelor of Business Administration Program in Finance

สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี “ศึกษาดูงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยด้วยหลักสูตร High Scope”

                …

สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี “ศึกษาดูงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยด้วยหลักสูตร High Scope” Read More »

สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance,เด็กการบัญชีและการเงิน,การบัญชีและการเงินวลัยลักษณ์ , การบัญชีและการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,สถานวิจัยสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน, สถานวิจัยสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance ,แหล่งปัญญาด้านการบัญชีและการเงิน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance ,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ, สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance ,หลักสูตรเศรษศาสตร์,เศรษฐศาสตร์,เศรษฐศาสตร์ วลัยลักษณ์,ECON,ECONWU,Bachelor of Economics Program สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance, หลักสูตรบัญชี,บัญชี,เรียนบัญชี,บัญชีวลัยลักษณ์,AccountingWU,Bachelor of Accountancy Program สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SAFE,SchoolofAccountancyandFinance, หลักสูตรการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล,การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล,BusFinWalailakUniversity,Bus&Fin,Bus&Fin in Digital Era, Bachelor of Business Administration Program in Finance

บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ร่วมกับ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

                …

บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ร่วมกับ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,สถานวิจัยสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 12 (The 12th ASEAN + 9 International Conference on Business, Economics, Finance and Innovation)

                …

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 12 (The 12th ASEAN + 9 International Conference on Business, Economics, Finance and Innovation) Read More »

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,สถานวิจัยสำนักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

#ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ตำบลฉลองให้คำปรึกษาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยการต่อยอดทรัพยากรท้องถิ่นในการขจัดความยากจน

           มหาวิทยาลัยวลั …

#ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ตำบลฉลองให้คำปรึกษาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยการต่อยอดทรัพยากรท้องถิ่นในการขจัดความยากจน Read More »